Tauolta takaisin – tukea opintoihin paluuseen -ryhmä

Tauolta takaisin on ryhmätyöskentelymalli, jonka avulla voidaan tukea opintojen pariin palaavia sekä opinnoissaan jumissa olevia opiskelijoita. Opiskelija saa vertaistukea samassa tilanteessa olevilta opiskelutovereiltaan.


Pitkän tauon jälkeen opintojen pariin palaavilla voi olla vaikeuksia orientoitua takaisin opintoihin ja yliopistoyhteisöön. Eri syistä johtuvat tauot voivat heikentää motivaatiota ja opiskelukykyä. Tauolta takaisin opintojen pariin tuleville kehitettiin Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, YTHS:n ja Campus Conexus -hankkeen yhteistyönä ryhmäinterventio.

Tauolta takaisin -ryhmät olivat avoimia opiskelijoille, jotka kokivat vaikeaksi jatkaa opintojaan tauon jälkeen. Tauon syy voi olla esimerkiksi vanhempainvapaa, vaihto-opiskelu, sairasloma tai kokopäiväinen työskentely. Ryhmään osallistumiselle tauon syy ei ollut oleellinen vaan se, että opiskelija koki paluuseen liittyvän hankaluutta, jota ryhmän tarjoama tuki voisi helpottaa.

Toistuvasti esille nousevia teemoja ovat aikaansaaminen, ajanhallinta ja motivaatio sekä jännittäminen ja opiskelutaidot yhdistettynä tiettyyn opintojen vaiheeseen esimerkiksi gradun tekemiseen.

Ryhmän kokoontumiset pidettiin yliopiston tiloissa ja lähellä yliopiston toimintaa, jotta kynnys opintoihin palaamiseksi saataisiin mahdollisimman matalaksi. Ryhmän vetäjinä toimi kummassakin yliopistossa opintopsykologi ja YTHS:n psykologi. Opiskelijoiden tarpeet voivat olla hyvin erilaisia, minkä vuoksi aluksi tehtiin ryhmän tarpeiden kartoitus. Ryhmissä käsiteltävät teemat sovittiinkin lopullisesti vasta ryhmän toiveiden perusteella. Ryhmässä vierailivat myös muun muassa YTHS:n lääkäri sekä opintotukitoimiston ja opintoneuvonnan henkilökuntaa.

Ryhmissä etsittiin ratkaisuja opintoihin paluun pulmakohtiin sekä käytiin läpi ajatuksia ja tunteita liittyen opiskelun uudelleen aloittamiseen. Muita ryhmissä käsiteltäviä asioita olivat omat tavoitteet ja opiskelukunto, opiskelukyvyn edistäminen, opintojen suunnittelu sekä motivaatio ja aikaansaaminen. Lisäksi keskusteltiin sosiaalisista taidoista ja jännittämisestä sekä etsittiin ratkaisuja näistä johtuviin haasteisiin. Ryhmän työskentelyn tuella pyrittiin siihen, että opiskelija löytää oman suuntansa ja pystyy tekemään opintoihin liittyviä valintoja. Pohdinnan tulos voi olla myös yliopisto-opintojen lopettaminen ja siirtyminen toiseen koulutukseen tai työelämään.

Joissain tapauksissa on opiskelijan kuntoutumisen kannalta hankalaa, että opintotukikuukausia ei kannata käyttää tiukkojen opintopistevaatimusten takia esimerkiksi sairastamisen aikana. Jos osatyökykyisenä on opintotuella, täytyy silloin suorittaa sama opintopistemäärä kuin muutoinkin. Osa-aikainen opiskelu sairaspäivärahalla ei ole mahdollista. Esimerkiksi tietyissä sairastapauksissa voisi olla kuntoutumisen kannalta hyvä pystyä asteittain palaamaan opintojen pariin, mikä on kuitenkin nykyisen sairaspäiväraha- ja opintotukilainsäädännön puitteissa hankalaa.

Kuntoutumisen kannalta olisi hyvä pystyä asteittain palaamaan opintojen pariin, mikä on  nykyisen sairaspäiväraha- ja opintotukilainsäädännön puitteissa hankalaa.

Ryhmäintervention tavoitteena oli kannustaa tauolta palaavia opiskelijoita löytämään oma suunta opinnoille. Ryhmään osallistuneet kokivat ryhmän antaman tuen tarpeelliseksi ja opiskelijoiden eri tukipalvelujen vierailut rohkaiseviksi. Vertaistuesta oli tukea ja hyötyä ryhmään osallistuneille. Samankaltaiset teemat nousevat esille opiskelijaryhmissä riippumatta siitä mihin ryhmätoiminnassa kulloinkin painotetaan.