Opiskelukyvyn edistämistyön organisointi yliopistossa

Opiskelukyvyn edistämistyötä tehdään yliopistoissa monella tasolla ja monen toimijan voimin. Siksi on tärkeää, että työ on organisoitua ja suunnitelmallista.


Kyky-projekti oli mukana Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmien kehittämisessä. Työryhmät ovat rehtorin tai vararehtorin asettamia ja ne kokoavat yhteen joukon opiskelijoiden hyvinvointityötä tekeviä yliopistoyhteisön jäseniä ja sidosryhmien edustajia.

 Aalto-yliopiston opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmä

Aalto-yliopistossa opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kehittämisen tavoitteena oli jäntevöittää ryhmän tomintaa ja sen suunnittelua, tiivistää ja tarkentaa ryhmän kokoonpanoa, vahvistaa asian omistajuutta korkekoulujen johdossa, kehittää ryhmän työskentelytapoja ja lisätä yhteistyötä muiden yliopiston ryhmien kanssa.

Ryhmä toimii laaja-alaisena yhteistyöverkostona ja koordinoi opiskelukykyä tukevien tahojen yhteistyötä

Opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmän tavoitteeksi määriteltiin, että se edistää opiskelijoiden opiskelukykyä ja koko Aalto-yhteisön hyvinvointia. Tavoitetta toteuttaessaan ryhmä kiinnittää huomiota

 • opiskelijoiden sitouttamiseen yliopistoyhteisöön ja opintoihin koko opintopolun ajan
  • opiskelijoiden tuen ja ohjauksen parantaminen
  • opiskelutaitojen kehittämiseen osana opetusta
  • Aalto First Year Experience (AFYE)
 • oppimista edistävien ja saavutettavien opiskeluympäristöjen kehittämiseen
  • opiskelijoiden psyykkiset ja fyysiset voimavarat
 • yhteisöllisyyden ja Aalto-identiteetin vahvistamiseen
  • opiskelijajoukon moninaisuuden huomioiminen

Ryhmä toimii laaja-alaisena yhteistyöverkostona ja koordinoi opiskelukykyä tukevien tahojen yhteistyötä. Sen tarkoitus on lisätä tietoisuutta hyvinvointiin liittyvistä asioista, käytänteistä ja toimijoista. Se voi jakaa kokemuksia, tietoa ja ideoita sekä tehdä aloitteita ja suosituksia hyvinvoinnin tukemiseksi sekä ennakoi ja seuraa toimintaympäristön muutosten vaikutusta yhteisön hyvinvointiin.

Ryhmä koostuu organisaation eri tasoilta tulevista toimijoista, joiden tehtävät vaihtelevat. Ryhmässä käydään avointa keskustelua sovituista teemoista. Jäsenet tuovat työryhmään sekä oman osaamisensa, että ovat hyvinvointityön sanansaattajia ja agentteja muualla toimiessaan.

Ryhmässä edustettuja tahoja ovat

 • opinto- ja opiskelijapalvelut (yliopiston ja korkeakoulujen taso)
 • opettajat ja opiskelijat eri tieteenaloilta
 • opintopsykologit
 • korkeakoulupastorit
 • YTHS
 • ylioppilaskunta ja
 • HR-palvelut

Teeman mukaan kokouksiin voidaan kutsua myös esimerkiksi tilapalveluiden, viestinnän ja yhteisösuhteiden edustajia tai korkeakoulujen muita toimijoita. Ryhmän nimeää opetuksesta vastaava vararehtori kaksivuotiskaudeksi.

Ryhmän on tarkoitus osallistua aktiivisesti Aalto-yhteisön toimintaan valitsemalla teemoja ja työstämällä niistä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Ryhmällä ei ole varsinaista operatiivista roolia, vaan toimeenpanijoina toimivat korkeakoulut. Ryhmä toimii vuorovaikutuksessa opetuksesta vastaavan vararehtorin ja opetuksesta vastaavien varadekaanien kanssa.

Ryhmä toimii yhteistyössä Aallon eri työryhmien kanssa kokoontumalla Opiskelukyky-foorumiin. Foorumin tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja työstää ajankohtaisia teemoja. Ensimmäinen foorumi järjestettiin onnistuneesti toukokuussa 2014 ja sen järjestämistä on jatketaan vuosittain.

Peda-Forum-päivillä 2014 pidetty esitys opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmästä

Tampereen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmä

Opiskelukyky-suositusten toteutumista seurataan vuosittain

Tampereen yliopistossa toimii rehtorin asettama moniammatillinen opiskelijoiden hyvinvointiryhmä. Ryhmä järjestää vuosittain uusien opiskelijoiden Orientoivat 2 (hyvinvointiorientoivat) -tapahtuman, kevätseminaarin ja tuottaa Hyvinvoinnista-palstaa Aikalainen-lehdessä. Palstalle kirjoittavat sekä ryhmäläiset että ryhmän ulkopuoliset henkilöt. Palstan ideana on viestiä ajatuksia ja kokemuksia hyvistä käytänteistä ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäävistä asioista. Ryhmä raportoi toiminnastaan yliopiston johdolle ja opetusneuvostolle hyvinvointiraportissa, jonka liitteenä on lisäksi opiskelukykysuositusten seurantataulukko.

Opiskelijoiden hyvinvointiryhmän tehtävänä on:

 • tiedottaa yliopistoyhteisölle hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä edistää hyvinvointia tukevien tahojen yhteistyötä,
 • toimia moniammatillisena keskustelufoorumina, jossa kehitetään ja jaetaan hyviä käytäntöjä opiskelijan opiskelukyvyn ja vastuullisen opiskelun tukemiseksi,
 • järjestää toiminnallisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia yliopistoyhteisölle,
 • seuraa saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista yliopistossa,
 • toimia valtakunnallisessa yhteistyössä muiden hyvinvointityötä korkeakouluissa tekevien tahojen kanssa,
 • pitää yllä yliopiston hyvinvointiverkostoa, johon kuuluvat yliopiston yksiköiden hyvinvointihenkilöt,
 • laatia vuotuinen raportti opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Lisää tietoa opiskelijoiden hyvinvointityöryhmästä Tampereen yliopiston sivuilla