Opiskelukykyä tukeva kurssi

Opiskelukykyä edistävä kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja kehittää itseään. Opiskelija oppii tunnistamaan voimavarojaan ja kehittämään toimintaansa niiden hyödyntämiseksi.


Opinnoissa voidaan tukea opiskelijoiden opiskelukykyä monella tavalla. Monipuolinen opetus rakentaa yhteisöllisyyttä ja lisää vuorovaikutusta. Myös opiskelu- ja elämänhallintaitoja voidaan kehittää opetuksessa. Erilaiset oppimistilanteet ja opiskelumenetelmät kehittävät erilaisia taitoja ja opiskelutaidot onkin hyvä muistaa huomioida myös opetussuunnitelmassa.

Opiskelukykyä voidaan tukea myös erillisillä kursseilla. Alla on esitelty joitakin esimerkkejä opiskelukykyä tukevista kursseista. Useimpien opiskelukyvyn parantamiseen tähtäävien opintojaksojen sisältöihin kuuluu omien voimavarojen tunnistaminen, ajanhallinnan taidot ja erilaisiin oppimistyyleihin perehtyminen. Kursseja toteutetaan ryhmätoimintana ja luentokursseina ja niihin kuuluu myös itsenäisesti tehtäviä harjoitustöitä tai ryhmätehtäviä.

Opiskelukyky- ja stressinhallintakurssi, Helsingin yliopisto (Campus Conexus)

Sanna Selinummi, Kaisa Poutanen ja Helsingin yliopiston opistopsykologit kehittivät opiskelukyky- ja stressinhallintakurssin ehkäisemään opiskelijoiden uupumisesta johtuvia opiskeluongelmia.

Kurssilla tutustutaan omakohtaisten kokemusten kautta stressiä tuottaviin ja sääteleviin tekijöihin sekä stressinhallintakeinoihin, ja käsitellään mm. tavoitteiden asettamista, ajanhallintaa ja jaksamista opiskelussa. Ryhmätapaamisissa keskustellaan ja tehdään harjoituksia. Välitehtävät ovat olennainen osa kurssin suorittamista.

Kurssin käsikirjaa ja kurssirakennetta saa kuka tahansa käyttää materiaalina omilla vastaavilla kursseillaan.

Itsensä tunteminen ja johtaminen, Aalto-yliopisto (Eerikki Mäki)

Aalto-yliopiston Itsensä tunteminen ja johtaminen –kurssi (3 op) on tarjolla kaikille Aalto-yliopiston kandiopiskelijoille. Kurssin tavoitteena on mm. opiskelijan omien voimavarojen tunnistaminen ja itsensä tuntemisen, kehittämisen ja johtamisen taitojen kehittäminen. Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käsiteltäviä aiheita ovat myös tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, ajan ja taloudellisten resurssien hallinta sekä oppimisen oppiminen. Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä.

Akateeminen opiskelukyky, Jyväskylän yliopisto (Student life)

Jyväskylän yliopiston Student Life – toimintamallin osana on kehitetty kurssi Akateeminen opiskelukyky (3 op). Sen tavoitteena on opiskelijan valmiuksien lisääminen omasta hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen, esimerkiksi työn ja levon merkityksen ymmärtäminen opiskelukyvyn kannalta. Kurssin suoritettuaan opiskelija oppii myös tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia. Kurssin sisältöjä ovat esimerkiksi tunteiden säätely ja hyvinvointi, realistinen ajankäyttö, lukeminen ja kirjoittaminen ja vuorovaikutustaidot. Kurssisuoritukseen kuuluu luennot ja pienryhmätoimintaa.

Lisää kurssin tavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista kurssikuvauksessa.

Akateemisen opiskelun taidot, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa tarjotaan Akateemisen opiskelun taidot –kurssia (2 op) pääsääntöisesti halukkaille opintonsa aloittaville opiskelijoille. Kurssin oppimistavoitteita ovat esimerkiksi opiskelun suunnitteluun ja aikatauluttamiseen ja tavoitteiden asettamiseen liittyvä osaaminen, oman opiskelun kehittäminen, akateemisen yhteisön eettiset ohjeet, stressinhallinta ja erilaisten verkkopalveluiden hyödyntäminen.

Kurssi suoritetaan verkossa opiskellen, siihen kuuluu verkkovälitteisiä luentoja sekä itsenäisesti että ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.