Opiskelijakeskeinen oppimiskulttuuri

Opiskelijakeskeinen oppiminen tuo opiskelijan on oppimisprosessin keskiöön. Siitä hyötyvät sekä opiskelija, korkeakoulu että yhteiskunta.


Opiskelijakeskeinen oppiminen on näkökulma, jossa opiskelija on oppimisprosessin keskiössä ja opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot, kiinnostukset ja tarpeet sekä erilaiset oppimistyylit. Opiskelijakeskeisen oppimisen periaatteisiin kuuluu oppijan keskeisen roolin lisäksi opiskelijan valinnanvapaus ja vastuu omasta oppimisesta, osallistumisesta ja opintopolun suunnittelusta. Opiskelijan motivaatio syntyy kilpailun ja arvosanojen sijaan yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Samalla opettajan rooli on tiedon siirtäjän sijaan opiskelijan oppimista ohjaavan ja valintoja tukevan valmentajan rooli.

Tutkimuskirjallisuudesta on vaikeaa löytää opiskelijakeskeiselle oppimiselle yhtä universaalisti hyväksyttyä määritelmää. Yhdestä periaatteesta tutkijat ovat kuitenkin samaa mieltä: oppija on oppimisprosessin keskiössä. Kirjallisuudesta on tunnistettavissa myös viisi muuta opiskelijakeskeistä oppimista määrittävää tekijää. Niitä ovat innovatiivinen opetus ja aktiivinen oppiminen, huomion kiinnittäminen oppimistuloksiin, oppimistulosten ja -prosessien läpinäkyvyys, joustavat opetussuunnitelmat ja opintopolut sekä opiskelijapalautteen vaikutus opetussuunnitelmiin.

Opiskelijakeskeisyys lisää opiskelijan motivaatiota, kasvattaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen sekä sitoo opiskelijan osaksi akateemista yhteisöä

Aktiivisella oppimisella voidaan laajasti tarkoittaa kaikkea muuta kuin passiivista opettajan kuuntelemista. Aktiivinen oppiminen ei poista oppitunteja tai luentoja, vaan tarjoaa mahdollisuuksia reflektoida ja arvioida esitettyä tietoa, tehdä siitä omia synteesejä ja käydä tieteellistä keskustelua. Innovatiiviset opetusmenetelmät kehittävät opiskelijoiden kykyä kriittiseen ajatteluun ja elinikäiseen oppimiseen.

Jotta oppiminen olisi opiskelijakeskeistä, on opiskelijakeskeisyys huomioitava tutkintorakenteissa, oppimisympäristöissä, arvioinneissa, osaamistavoitteissa ja opetussuunnitelmissa. Opiskelukulttuurin muutos vaatiikin yksittäisten opettajien työn lisäksi kansallista koulutuspoliittista keskustelua.

Opettajalle opiskelijakeskeisyyden hyötynä ovat motivoituneemmat opiskelijat ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen

Opiskelijakeskeinen oppiminen hyödyttää opiskelijoiden lisäksi paitsi opettajia myös oppilaitosta ja koko yhteiskuntaa. Opiskelijakeskeisyys lisää opiskelijan motivaatiota, kasvattaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen sekä auttaa opiskelijaa kiinnittymään osaksi akateemista yhteisöä. Opiskelija pystyy valintojen kautta suuntaamaan oppimista omien tavoitteidensa mukaan. Samalla opettaja pääsee työskentelemään motivoituneiden opiskelijoiden kanssa ja saa mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.

Opiskelijakeskeinen oppiminen lisää myös vuorovaikutusta korkeakouluyhteisössä. Opiskelijat keskustelevat ja ovat vuorovaikutuksessa useammin keskenään ja opettajien kanssa. Oppimisen laatu ja työympäristö paranevat ja opetuksen arvostus lisääntyy. Opiskelijakeskeinen oppimiskulttuuri edistää nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa välttämätöntä elinikäistä oppimista.

Eurooppalaiset kasvatusalan ja opiskelijoiden kattojärjestöt Education International (EI) ja European Students’ Union (ESU) nostivat opiskelijakeskeisen oppimisen esiin yhteisessä Time for a new paradigm in education: Student centered learning -projektissaan. Euroopan unionin elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamassa projektissa kehitettiin tutkimuskirjallisuuden pohjalta käytännönläheisiä ohjeita ja työkaluja opetuksen ja oppimisen avuksi.

Teksti on lyhennelmä artikkelista ”Opinnot sujuviksi opiskelijakeskeisellä oppimisella” (Peda-Forum-lehti 2/2011)

Aiheeseen liittyvä materiaali