Itsearviointikysely opintoihin kiinnittymisen tukemisessa

Nexus-itsearviointikyselyn avulla opiskelija saa tietoa omasta lähestymistavastaan opiskeluun ja opintoihin kiinnittymiseen. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi hops-ohjauksen tukena.


Sähköinen Nexus-itsearviointikysely on Campus Conexus hankkeessa 2012-2013 kehitetty ja pilotoitu kysely, jonka avulla opiskelijat voivat tietoisemmin arvioida omia opiskelun ja oppimisen lähestymistapojaan. Kysely koostuu muun muassa opiskelua ja oppimista sekä opintojen merkitystä ja kuormittavuutta käsittelevistä osista. Kyselyyn vastattuaan opiskelijat saavat palautetta opintoihin kiinnittymisen luonteesta ja sitä mahdollisesti haittaavien asioiden ja taipumusten voimakkuudesta.

Opiskelijan vahva kiinnittyminen opintoihin yhdistyy opintojen sujuvuuteen, korkeatasoisiin oppimistuloksiin ja opintomenestykseen. Erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys on hyvin ratkaiseva opintoihin kiinnittymisessä.

Nexus-itsearviointikyselyn kohderyhmänä ovat olleet erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat. Sähköisen itsearviointikyselyn avulla opiskelijat voivat ottaa oppimisprosessinsa ja opiskelukäytänteet tietoiseen pohdintaan ja itsearviointikyselyn tuloksia voidaan käyttää reflektointikeskustelujen virittäjänä ja opintojen suunnittelun tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoiden hops-ohjauksessa. Itsearviointikyselystä saatavan palautteen avulla käydään läpi erityisesti kiinnittymistä tukevan akateemisen orientaation ja kiinnittymistä haittaavan epäakateemisen orientaation painottuminen vastauksissa.

Akateemiseen orientoitumiseen olennaisesti kuuluvat kyselyssä:

  • Ymmärtävä ja syväsuuntautunut oppiminen
  • Suunnitelmallinen opiskelu
  • Opintojen koettu merkitys ja priorisointi

Vastaavasti akateemista orientoitumista haittaaviin asioihin liittyvät kyselyssä:

  • Yksittäisiä tietoja painottava lähestymistapa
  • Tehtävien välttely ja suoritusorientaatio

Sähköisestä Nexus-itsearviointikyselystä on toteutettu sekä lyhyempi että pidempi versio. Lyhyessä versiossa vastaaja voi keskittyä edellämainittuihin oppimisen lähestymistapojen ja kiinnittymisen itsearviointiin, mikä usein on olennaista ensimmäisen vuoden opiskelijalle ja kyselyn käytölle opintojen suunnittelun ja hops-ryhmien ohjauksessa.

Nexus-oppaan etusivulla on linkki Nexus-kyselyn kaikille avoimeen versioon

Sähköisen Nexus-itsearviointikyselyn lyhyemmän version käytön tueksi on laadittu korkeakouluopettajia varten Nexus-opas, joka on saatavilla verkossa. Opas sisältää myös hops-ohjaajalle tarkoitettuja sovellusideoita Nexus-kyselyn hyödyntämiseen ryhmäohjaustilanteissa.

Nexus-kyselyn pidempään versioon on otettu mukaan opetuksen ja oppimisympäristöjen arviointiin sekä akateemisten ja työelämätaitojen itsearviointiin liittyvät osat. Ensimmäisen vuoden hops-ohjauksen lisäksi Nexus-itsearviointikysely voi toimia näin myös muunlaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa ja palautetiedon kokoajana opetuksesta ja oppimisesta opintojen eri vaiheissa. Pidemmän version käytöstä yhteydenotot: vesa.a.korhonen (at) uta.fi.

Nexus-kysely pohjautuu useisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä opiskelijatutkimuksissa käytettyihin mittareihin:

  • ETLQ (Experiences of Teaching and Learning Questionnaire) ja LEARN-kyselyt (Entwistle, McCune & Hounsell 2003; Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Entwistle 2013)
  • MED NORD (Lonka ym. 2008) – lääketieteen opiskelijoiden pohjoismainen hyvinvointi- ja opiskeluorientaatiokysely
  • IGSO (Inventory of general study orientations) (Mäkinen & Olkinuora 2001; Mäkinen, Olkinuora & Lonka 2001; 2004)
  • CEQ (Course Experience Questionnaire) (Ramsden 1991; Richardson 1994; Broomfield & Bligh 1998)

Lisätietoja: Korhonen, Vesa 2014. Opintoihin kiinnittymisen arviointia kehittämässä. Nexus-kyselyn teoreettista taustaa ja empiiristä kehittelyä. Tampereeen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö Campus Conexus –projektin julkaisuja B:3.

Nexus-kyselyn sähköisten versioiden (lyhyempi ja pidempi versio) periaatteet palautteen antamisessa vastaajalle ja aineistopankin kokoamisessa kehittämis- ja tutkimustyön pohjaksi.

Nexus-kyselyn sähköisten versioiden (lyhyempi ja pidempi versio) periaatteet palautteen antamisessa vastaajalle ja aineistopankin kokoamisessa kehittämis- ja tutkimustyön pohjaksi.